Examencommissie

Taak examencommissie
De examencommissie (EC) is onafhankelijk en vervult een toezichthoudende rol binnen de Academie van Bouwkunst. De examencommissie bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelingen in relatie tot de geformuleerde eindtermen van de opleiding. De examencommissie speelt daarmee een belangrijke rol in de diplomaverlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma’s op zorgvuldige wijze zijn verleend.

De examencommissie doet dit niet door zelf examens af te nemen, maar door examinatoren aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen van tentamens en examens op te stellen, fraude te bestrijden, de kwaliteit van toetsing te controleren en besluiten te nemen over ingediende bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten. De Onderwijs- en Examenregeling (OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de Examencommissie, evenals de Studiegids, met daarin de eindtermen van de opleiding. Daarnaast geeft de EC gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van toetsen en beoordelingen.

Contact examencommissie
Als alles goed verloopt, merkt de student niet veel van het werk van de examencommissie. Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent en/of het hoofd van de opleiding. En hoewel de examencommissie formeel beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via het hoofd en de studieadviseur. Voor problemen met de studievoortgang kan de student naar de studieadviseur gaan. Als dit allemaal geen oplossing biedt, kan de student overwegen contact op te nemen met de examencommissie:

• Als de student meent dat er iets mis is gegaan bij de totstandkoming van de beoordeling of de beoordeling in twijfel trekt en overleg met de docent, examinator of hoofd van de opleiding hierover geen oplossing heeft gebracht.
• Als de student meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

De student tekent dan bezwaar aan tegen de gang van zaken of de beslissing. De examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan.

Bereikbaarheid examencommissie
De examencommissie is bereikbaar via de secretaris van de examencommissie Irene Noordkamp via het volgende e-mailadres: irene.noordkamp@ahk.nl. Vermeld bij elk verzoek naam, studentnummer, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Geef tevens de betreffende opleiding aan en het betreffende studiejaar. Beschrijf de aanvraag, klacht of bezwaar zo helder mogelijk en gebaseerd op de regels uit de studiegids en de Onderwijs- en Examenregeling (OER). De student ontvangt binnen 4 werkweken een reactie van de examencommissie.

Samenstelling examencommissie
• Arjan Klok (voorzitter), gastdocent Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst.
• Peter Defesche (docent lid), gastdocent Architectuur aan de Academie van Bouwkunst
• Wim Voogt (docent lid), gastdocent Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst
• Fien Bloemen (extern lid), beleidsmedewerker Academie voor Theater en Dans
• Irene Noordkamp (ambtelijk secretaris) lid studiesecretariaat Academie van Bouwkunst

 

Delen