Lectoraat Architectuur & Circulair Denken

Peter van Assche is door de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten benoemd tot lector Architectuur & Circulair Denken aan de Academie van Bouwkunst. Binnen dit lectoraat onderzoekt hij, samen met research fellow Gerjan Streng, de komende vier jaar de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Het lectoraat richt zich in woord, beeld en daad op een nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie. Verschillende educatieve activiteiten, zoals gastcolleges, workshops en excursies zullen ook plaatsvinden in het kader van het lectoraat. 

Onze samenleving beweegt van een lineaire naar een circulaire economie. De lineaire economie maakt gebruik van grondstoffen die we na het einde van hun gebruiksduur als afval afschrijven. Pas relatief recent is het onverantwoorde risico van dit model voor een breed publiek duidelijk. Onze aarde blijkt geen onuitputtelijke bron van brand- en grondstof en is als ecosysteem maar beperkt weerbaar voor menselijk ingrijpen. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Energie- en materiaalkringlopen worden gesloten, zodat de schade aan het ecosysteem van onze aarde beperkt blijft. Meer dan de helft van het afval dat onze beschaving produceert is afval van bouw en infrastructuur. Voor de bouwsector betekent de overgang naar een circulaire economie een fundamentele transformatie over de volle breedte van het werkveld: van ontwerp tot oplevering.

Het lectoraat Architectuur & Circulair Denken onderzoekt de architectonische mogelijkheden van een nieuw materiaalparadigma in brede zin. Daarbij richt het zich vooral op de architectonische implicaties en minder op een onderzoek naar nieuwe of bestaande materialen. Het resultaat van het lectoraat is de vastlegging in woord en beeld van nieuw architectonisch repertoire voor een circulaire economie. Dit repertoire komt tot stand door een circulaire strategie te koppelen aan een reeks van (al dan niet exemplarische) opgaven. Ontwikkeling van repertoire wordt gekoppeld aan drie thema’s.

Het thema Materiaal en proces onderzoekt de stelling dat een nieuwe dialoog met materiaal leidt tot nieuwe constructieprincipes met nieuwe esthetiek. Adaptief of dynamisch toepassen van materialen (aanbodgericht ontwerpen) geeft nieuwe rollen voor de architect en kansen voor nieuwe architectonische basisprincipes. Hoe ziet de nieuwe architectonische gereedschapskist er uit?

Het thema Circulair bouwen als nieuw paradigma gaat uit van de premisse dat het “Nieuwe Bouwen” van de circulaire economie noodzakelijkerwijs leidt tot een andere architectuur dan toe nu toe gebruikelijk is. Hoe ziet het typologische en esthetische vocabulaire van zo’n nieuwe architectuur er uit?

Het thema Maatschappelijke opgaven onderzoekt de vraag of circulair ontwerpen oplossingen kan bieden aan bestaande maatschappelijke opgaven. Niet alleen voor de klimaatagenda, maar juist en vooral voor direct voelbare opgaven: vergroening van de stad, binnenstedelijke inclusieve woningbouw, wonen en zorg, verduurzaming van de bestaande gebouwvoorraad. Biedt circulair denken in een nieuwe economie oplossingen die klassiek ontwerpen binnen de bestaande economische wetmatigheden niet biedt?

Peter van Assche

Peter van Assche werd architect na een carrière in de experimentele wiskunde. Hij is de oprichter van bureau SLA, een architectenbureau dat zich met inspirerende ontwerpen inzet voor een circulaire economie. Het bureau bestaat uit een team van architecten, bouwkundigen en bouwers, ondersteund door architectuurhistorici, landschapsarchitecten en energie experts. Naast opdrachten van buitenaf werkt het bureau op eigen initiatief en met eigen mankracht aan projecten waarin het experiment nadrukkelijk gezocht wordt. Met een proefondervindelijke mentaliteit worden materiaalgebruik, energie, afvalstromen, smart living & working en ontwikkeltrajecten onderzocht en uitgevoerd. Peter van Assche is voorzitter van de Commissie Welstand en Monumenten in Utrecht en supervisor architectuur voor het Utrechtse beurskwartier. 

Events
Intreerede Peter van Assche - donderdag 12 december 2019

Publicaties
Assche, P. (2019) Architectuur & Circulair Denken

 

Delen