Naar inhoud
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf

Heb jij interesse in de inrichting van het Nederland van de toekomst? In deze pre-master van de Academie van Bouwkunst Amsterdam maak je in korte tijd kennis met de uitdagende vakgebieden Stedenbouwkunde en Landschapsarchitectuur. De pre-master is geschikt voor studenten van kunstacademies of andere relevante opleidingen én professionals. Je leert de belangrijkste vakkennis en ontwikkelt een onmisbare basis in ontwerpvaardigheden.

Opleidingsgegevens
Studielast15 ECTS
Periodeeind augustus - januari / januari - juni
VoertaalEngels
Aanmeldenonline formulier
Coördinatienog in te vullen

Waarom deze pre-master?

  • Je maakt kennis met historische en hedendaagse denkbeelden over stad en land.
  • Je vergroot je inzicht in het vak van stedenbouwkundige en landschapsarchitect.
  • Je leert door praktische uitdagingen: je ontwerpt en experimenteert veel zelf.
  • Je raakt geïnspireerd door boeiende docenten en excursies.
  • En: als je de pre-master met succes afrondt, ben je beter voorbereid op een eventuele master aan de Academie van Bouwkunst. 

Uniek in Nederland
Uniek aan deze pre-master is dat we de vakgebieden stedenbouw en landschapsarchitectuur combineren. De Academie vindt het belangrijk dat stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en architecten interdisciplinair denken en werken.

Praktische onderwijsmethode
Op de Academie van Bouwkunst in Amsterdam geloven we in ‘leren van ervaringen’ en ‘in de praktijk toepassen van theorie’. Onze manier van lesgeven is hierop aangepast. De combinatie van studeren en concreet oefenen is een wezenlijk onderdeel van de pre-master. 

Tijdens de pre-master werk je aan de volgende kennisgebieden en vaardigheden:

1. Kennis van bodem, vegetatie, ecologie en het Nederlands landschap. 
2. Kennis van het vak stedenbouw, planologie en volkshuisvesting.
3. Vaardigheid ontwerpen - techniek en ontwerp.

Welke vooropleiding heb je nodig voor de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur? Je kunt je aanmelden in een van de volgende gevallen:

• Je hebt een opleiding aan de kunstacademie (HBO) afgerond.
• Je bent een professional die graag een masteropleiding Stedenbouw of Landschapsarchitectuur wil volgen, maar je mist in je vooropleiding belangrijke vakkennis of ontwerpvaardigheden.
• ​​​​​​​Je beheerst minimaal de Engelse taal op niveau B2


De voertaal van de pre-master is Engels.

Voor je toelating tot de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur stuur je ons je cv, je motivatiebrief, je portfolio en je behaalde diploma’s en cijferlijsten. Op basis hiervan beoordelen wij of je geschikt bent voor de pre-master.
​​​​​​​
Motivatiebrief
In je motivatiebrief geef je duidelijk aan waarom je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur wilt volgen. Wat is het doel dat je met het behalen van de pre-master wil bereiken? 

Portfolio
Je portfolio is een compact vormgegeven document, waarin je laat zien welke ontwerp- en tekenervaring je tot nu toe hebt opgedaan. 

-Het portfolio moet bereikbaar zijn via een link naar een digitale opslagplaats op het internet, zoals Dropbox of Google Drive.
-Het portfolio moet in ieder geval tot 1 september toegankelijk zijn. 
-Zorg dat het voor ons openbaar bereikbaar is, zonder het gebruik van inlog-codes of aanmeldprocedures.
-Beperk je portfolio alsjeblieft tot maximaal een pagina of twintig. 
-Voor een goed portfolio, zie ook de Portfolio Tips & Tricks

 

We bieden de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur tweemaal per jaar aan:
• in het eerste semester: van september tot en met januari
• in het tweede semester: van januari tot en met juli.

De start van de pre-master in het tweede semester is 22 januari 2024. Je kan je aanmelden via het aanmeldformulier. De deadline voor aanmelding is 5 november 2023. Let erop dat je alle gevraagde documenten aanlevert, want niet complete aanmeldingen worden niet meegenomen in de selectie. Uiterlijk in de eerste week van december wordt bekend gemaakt of je toegelaten bent tot de pre-master.

Niet-EER / EU-studenten kunnen alleen deelnemen aan de pre-master in het tweede semester van januari tot juni, vanwege visumvoorschriften.

Minimaal aantal deelnemers
De pre-master gaat door bij een minimaal aantal van acht deelnemers. Uiterlijk zes weken voor aanvang van de pre-master weet je of deze definitief van start zal gaan.

Kosten
-Het cursusgeld voor de pre-master in het eerste semester van academisch jaar 2023-2024 bedraagt € 1.157.
-Het cursusgeld voor de pre-master in het tweede semester van academisch jaar 2023-2024 bedraagt € 1.157.
Deze bedragen zijn exclusief additionele kosten voor studiemateriaal, excursies, literatuur en eten & drinken tijdens workshops.

Hoe ziet je rooster eruit?
De pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur start met een driedaagse ontwerpworkshop die drie gehele dagen duurt van 9:30 tot 22:30 uur. De rest van de pre-master heeft drie vaste lesmomenten per week:

• dinsdag van 19:30-22:30 uur
• donderdag van 19:30-22:30 uur
• vrijdag van 9:30-16:30 uur

Daarnaast organiseren we incidenteel activiteiten op andere momenten in de week.

Welke vakken en programmaonderdelen volg je?

Workshop 1: Hidden places
Deze workshop gaat over het observeren en noteren van de stad. Door tekensessies op verschillende locaties wordt kennis gemaakt met typologieën van ruimtes in de stad. De workshop wordt gekoppeld aan het leren van presentatievaardigheden met computerprogramma’s als illustrator en photoshop.

Lectures 1 
In de Lectures 1 staat de opbouw van theoretische kennis over de vakgebieden stedenbouw en de landschapsarchitectuur centraal. Aan de hand van voorbeelden wordt in chronologische volgorde de stedenbouwkundige en landschapsarchitectonische ontwikkeling van Nederland uiteengezet.

Exercises 1 
In tools 1 wordt door middel van oefeningen en excursies begrippen uit de landschapsarchitectuur en stedenbouw verkend. 
 
Studio 1 - Landschapsarchitectuur

In de studio’s staat de vaardigheid van het ontwerpen centraal.  In studio 1 wordt vooral de conceptvorming, fascinatie en stellingname geoefend en het vertalen hiervan naar woord en beeld. Het ontdekken van en invulling geven aan ontwerpbegrippen zoals compositie, contrast, tijdelijkheid en transformatie.

Workshop 2: Connection
Learning by doing. Door middel van het maken van maquettes de ontwerpstappen van een project doorlopen.

Lectures 2
In de tweede reeks lezingen staat de hedendaagse praktijk van landschapsarchitectuur en stedenbouw centraal. Naast een aantal lezingen over de thema’s die op dit moment in de landschapsarchitectuur een rol spelen, wordt ook de huidige praktijk van de stedenbouwkundige opgaven van dit moment nader toegelicht.

Exercises 2
In tools 2 wordt door middel van oefeningen en excursies basiskennis over de bouwstenen van het ontwerp in landschap en stedenbouw verkend. Er wordt aandacht gegeven aan lagen in het landschap, lagen in de stadsopbouw, een korte introductie van beplantingsleer, stedenbouwkundige typologieen, opbouw van openbare ruimte ondergronds en bovengronds.

Studio 2 - Stedenbouw
In de studio’s staat de vaardigheid van het ontwerpen centraal. In studio 2 wordt vooral de techniek en het ambacht geoefend. De studio omvat een eerste kennismaking met de stedenbouwkundige gereedschapskist.

Eindtoets
Naast de lessen werkt de student in zijn/haar eigen tijd aan de eindtoets. Deze huiswerkopgave is ontwerpend van aard, maar hierin worden kenniselementen verwerkt op basis van de lacunes die in de eerste helft van de pre- master bij de student zijn vastgesteld. De door de student gemaakte opgave wordt gepresenteerd aan de coördinator (en eventueel een visiting critic) en net als de studio´s beoordeeld aan de hand van de beoordelingsformulieren van de Academie van Bouwkunst. In de presentatie moet een probleemstelling, geformuleerde opgave, analyse, ontwerp, plus belangrijkste detaillering (10 minuten) worden getoond. 
De wijze van presenteren is vrij.

Heb je de pre-master behaald? Dan kun je je aanmelden voor een van de masterprogramma’s aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam.

Wanneer ontvang je een certificaat voor de pre-master?

Je wordt gedurende de pre-master op een aantal momenten beoordeeld op vaardigheden. De beoordeling wordt gedaan aan de hand van een beoordelingsformulier waarop de feedback van de docenten is aangegeven.

Beoordeling wordt gegeven voor:
•    Studio 1
•    Studio 2
•    Tools 1
•    Tools 2
•    Eindtoets

Aanwezigheidsverplichting voor:
•    Lectures 1
•    Lectures 2
•    Workshop 1 
•    Workshop 2

Doorloop je de pre-master Stedenbouw & Landschapsarchitectuur met succes? Dan maak je een grotere kans op selectie voor een master aan de Academie van Bouwkunst.

Wil je na afronding van de pre-master een masteropleiding volgen? 

• Geef dit dan vóór de aanmelddeadline door aan het secretariaat.
• Na afronding van het eindproject van de pre-master krijg je de kans een definitief portfolio aan te leveren.
• Vervolgens beoordeelt de toelatingscommissie alle aanmeldingen. 

Als je wordt toegelaten, krijg je van de cursuscoördinator en docenten persoonlijk advies over je voorbereiding op het eerste studiejaar. 

Waarom een master?
Onze masteropleidingen leiden je op tot een behendige en authentieke ruimtelijk ontwerper. Je leert ontwerpopgaves helder te (her)formuleren en krachtige conceptuele denkbeelden te vormen. Je weet hoe je deze in concrete ruimtelijke ontwerpvoorstellen vertaalt. Daarnaast leer je hoe je een plan wervend presenteert en hoe je over jouw ontwerpoverwegingen in debat gaat. 

Twijfel je of je voldoet aan de toelatingseisen? Heb je vragen over het aanmelden? Heb je andere vragen?

Stuur gerust een e-mail met je vraag aan ons via avb-premasters-minors@ahk.nl

 

 

Delen
 

Studiegids 2023-2024

Download pdf