Kwaliteitszorg


De Academie van Bouwkunst Amsterdam hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs en stelt bijzonder hoge eisen aan de programma's, docenten, studenten en de organisatie.

Een belangrijke indicator voor de kwaliteit van ons onderwijs is het succes van afgestudeerde studenten in de beroepspraktijk. Uit onderzoek blijkt dat onze studenten in meerderheid werk vinden in het vakgebied waarvoor ze zijn opgeleid.

Het uitgangspunt van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten is accreditatie van al haar opleidingen door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Kwaliteitszorg
In 2014 is de Academie door de NVAO opnieuw positief beoordeeld en geaccrediteerd voor de komende zes jaar. De opleidingen scoorden op alle onderdelen ‘goed’. Opvallend vindt het visitatiepanel de sterke onderlinge aansluiting van de drie masteropleidingen. Die multidisciplinariteit wordt door de commissie geprezen als ‘sterk en passend bij de huidige praktijk’. De commissie stelt ook dat het curriculum ‘zeer doordacht’ is opgezet, vanuit een sterke visie en een breed gedragen gedachtegoed. Het bevordert de samenwerking tussen disciplines, komt tegemoet aan eisen om flexibel te kunnen reageren op ontwikkelingen en biedt over de breedte van de opleidingen voldoende aandacht voor internationalisering.

Tot slot is de commissie onder de indruk van de ‘inhoudelijk georiënteerde, weinig bureaucratische en zorgvuldige’ toetssystematiek die de Academie hanteert. Door te toetsen op enerzijds kennis en vaardigheden en anderzijds op de resultaten daarvan voor de professionele ontwikkeling, wordt de integrale ontwikkeling van de student bewaakt. Hiermee borgt de Academie volgens het rapport het opleiden van goede ontwerpers en geeft zij ‘unieke talenten de kans (..) om te excelleren’. Dit wordt bevestigd door de diverse (nominaties voor) vakprijzen die alumni in de wacht slepen.

Delen