Mike Wissing

Mike Wissing

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2023
E-mail
mikewissing@icloud.com
Contact
LinkedIn

Voorland

Over de kansen voor steden in de luwte


In de luwte van Nederland ligt de stad Doetinchem. Hoofstad van de Achterhoek, gelegen aan de Oude IJssel. Een stad met een fascinerende hoeveelheid onbestemde ruimte. Dit ontwerpvoorstel schets de ruimtelijke kansen die er liggen bij het verdichten en verduurzamen van steden in de luwte.  

De verdichting in onze grote steden komt steeds verder onder druk te staan. In een hoge dichtheid worden onbetaalbare woningen gebouwd op plekken met geluidsoverlast, matige luchtkwaliteit en infrastructuur die tegen zijn grenzen aan loopt. Het resultaat hiervan is dat we volop hebben verdicht op lage plekken in onze rivierdelta die niet weerbaar zijn tegen de effecten van klimaatverandering. We zijn kwetsbaar geworden.  

Steden zoals Doetinchem hebben de afgelopen jaren niet evenredig geprofiteerd van onze welvaart. In deze steden neemt het voorzieningenniveau af en staat de leefbaarheid onder druk. Bewoners voelen zich niet gehoord en keren zich langzaam af. Dit terwijl de ruimtelijke kansen voor het oprapen liggen. 

Om die reden pleit ik in mijn ontwerp voor de verdichting van steden in de luwte. Steden die op een geborgen plek liggen en waarbij verdichting kan leiden tot een brede maatschappelijke impuls. Verdichting kan deze steden helpen om weer vitaal te worden. In steden zoals Doetinchem is nog ruimte voor natuurontwikkeling en woningbouw met een menselijk maat. Een stad waarin je gezond, klimaatbestendig en duurzaam kan leven. Waarin nog ruimte is om dingen te ondernemen en waar bewoners nog voldoende invloed uit kunnen oefenen op hun leefomgeving.  

In mijn ontwerp schets ik een toekomstperspectief voor heel Doetinchem, met een focus op de ontwikkeling van de spoorzone. Rondom het station is door compacte stedenbouw en een slimme stapeling van functies plek voor stadslandbouw, natuurontwikkeling, waterberging, woningbouw, ondernemen, leren en recreëren. Het ontwerp toont de mogelijke kwaliteitsimpuls voor de gehele stad en de omliggende regio. De transformatie van een industrieterrein in verval naar levendige groene stadswijk. In het ontwerp krijgt Doetinchem haar gezicht aan de Oude IJssel weer terug en wordt de stad goed verbonden aan het omliggende landschap.   

Het ontwerp is voeding voor de dialoog over de groei van onze steden. Waar is dit verantwoord? Wat is duurzaam? Hoe kan beleid hier een bijdrage aan leveren? Daarnaast daagt het ontwerp vergelijkbare steden in de luwte uit om na te denken over hun toekomst. Durf als stad vooruit te kijken. Durf een stap in de tijd en schaal te maken om hoge ambities op de lange termijn te realiseren. De kans ligt er om koploper te worden in de ontwikkeling van een duurzame en leefbare stad. Dat we deze steden en regio’s niet langer meer zien als achterland, maar als voorland. 


Afstudeerdatum: 7 juni 2023 
Afstudeercommissie: Herman Zonderland (mentor), Iris Wijn, Eric van der Kooij 
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Riëtte Bosch, Daryl Mulvihill

Terug naar lijst
Delen