Ricsi van Beek

Ricsi van Beek

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2017
E-mail
haarlemmer@hotmail.com
Contact
LinkedIn

Geïllustreerde verdichtingsatlas Haarlem - Een stedenbouwkundige verkenning

De Nederlandse middelgrote stad heeft nog volop ruimte voor verbetering. Er valt vaak nog veel aan stedelijke kwaliteit te winnen. Daarnaast is het stedelijk weefsel veelal poreus genoeg om een aanzienlijke verdichting te kunnen absorberen. De studie focust op het verbeteren van de belangrijkste structuren van de stad met verdichting als middel. Doel is het voller benutten van de potentie van de middelgrote stad: het creëren van aantrekkelijke leefmilieus met de kwaliteit van het landschap om de stad heen binnen handbereik.

Verdichten op basis van kwaliteit
Haarlem vormt een study-case voor een verdichtingsmodel dat in principe van toepassing is op iedere klassieke Nederlandse middelgrote stad, zoals Leiden, Alkmaar en Dordrecht. Haarlem is een treffend voorbeeld: een versteende oude stad met het grootste percentage vooroorlogse gebouwen van Nederland. De studie laat zien dat zelfs in het volgebouwde Haarlem nog volop mogelijkheden zijn om te verdichten. Een opgave die tegelijkertijd een kwaliteitsslag inhoudt waardoor de stad aantrekkelijker en eigener wordt. Hierdoor verschuift het debat over verdichting vanuit de kwantitatieve naar de kwalitatieve hoek.

Verdichten op basis van kwaliteit zorgt ervoor dat Haarlem zich binnen de Metropoolregio Amsterdam beter kan onderscheiden op aantrekkelijkheid. De regio is gebaat bij aantrekkelijke stedelijke leefmilieus. Een aantrekkelijker Haarlem staat daarmee voor een aantrekkelijker metropoolregio. Een regio die de groei van de toekomst kan opvangen en zich daarmee internationaal beter positioneert op basis van verscheidenheid, relatieve kleinschaligheid en een duidelijke eigen identiteit.

Methodologie
De gekozen methode is eenvoudig: analyse levert een aantal kernwaarden op, waarna aan de hand van een set thema’s ingrepen worden geformuleerd die tezamen op het structuurniveau van de stad een bijdrage leveren aan het versterken van de kernwaarden. Hieruit volgen strategische opgaven voor de stad die leidend zijn bij de verdere ontwikkeling van de stad. Een vijftal concrete locaties vormen ten slotte de testgronden die aantonen dat het uitvoeren van de strategische opgaven de stad aantrekkelijker maken.

Uitkomsten
Deze studie wijst uit dat Haarlem kan groeien in kwaliteit zonder de buitengrenzen van de stad verder op te rekken. Door verdichting in te zetten om de structuur van de stad te verbeteren, ontstaat een sterkere stad. Een stad aan het water, met een aantrekkelijke doorlopende openbare ruimte, een herkenbaar profiel en een infrastructuur met een goede regionale inbedding. Concreet geeft deze studie inzicht in de wijze waarop Haarlem succesvol kan verdichten door te ontwikkelen door verdichting onderdeel te laten uitmaken van de strategische opgaven. Op grond van de uitkomsten van de sleutelprojecten kan globaal uitspraak worden gedaan over de toekomstige verdichtingscapaciteit van de stad. Deze bedraagt als onderdeel van de strategische opgaven ca. 1.550.000 m2 BVO bij een stedelijke na aftrek van bestaande bebouwing in te transformeren gebied met een stedelijkheidsgraad variërend tussen de 0,7 en 1,2 FSI. In woningen uitgedrukt, is er in de stad ruimte voor ruim 19.000 woningen van 80 m2 BVO.

Commissieleden: Pieter Jannink (mentor), Hanneke Kijne, John Westrik. Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Ad de Bont, Martijn de Wit.

Terug naar lijst
Delen