Roelof Koudenburg

Roelof Koudenburg

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2024
E-mail
roelofkoudenburg@msn.com
Contact
LinkedIn

DAAR WAAR STAD, LEEM EN BEEK VERSMELTEN

EEN ALTERNATIEF VOOR ASSEN 


De afgelopen decennia is er onvoldoende aandacht geweest voor de kansen, bedreigingen en draagvlak van bodem, water en natuur(structuren) bij de inrichting van steden. Dit heeft vaak geleid tot ontwikkelingen die een parasitaire of suboptimale relatie hebben met het landschap, de bodem nauwelijks in acht nemen en droogte hetzij wateroverlast versterken. Daarnaast blijft de lobby voor uitbreidingen van stedelijk gebied onverminderd groot. Dat leidt vaak tot het verlies van landschappelijk schoon en ecosysteemdiensten. Haaks hierop staat de kennis dat investeren in de bestaande stad juist een kwalitatieve impuls geeft voor de stedelijke voorzieningen, draagvlak voor openbaar vervoer vergroot en de leefbaarheid verhoogd.  

Assen ontwikkelt door naar 100.000 inwoners en staat daarmee voor een fundamentele keuze: kiest zij onder steeds hogere (politieke)druk voor de bekende praktijk van uitbreiding of kiest zij radicaal voor inbreiding en transformatie? Dit onderzoek toont de voordelen aan van zo’n radicale omslag in het denken over de toekomst van de stad. Uitgangspunten zijn daarbij het behoud van het groene karakter om en in de stad én investeren in de bestaande stad door daar te verdichten en te transformeren. Echter, in deze verstedelijkingsstrategie spelen het bodem-watersysteem een doorslaggevende rol. Hierdoor wordt het stedelijk gebied beter bestand tegen klimaatverandering en een hogere druk op de biodiversiteit. 

In het afstudeerproject wordt allereerst gedefinieerd wat de identiteit van Assen is. Dit onderzoek ontwikkelt daarvoor een ontwikkelstrategie die én geworteld is in het historisch landschap én rekening houdt met de nieuwe realiteit, namelijk de geformuleerde opgaven en kansen richting 2070. In het toekomstperspectief is het cruciaal om uit te gaan van water, bodem, natuur, om vervolgens de ruimtelijke consequenties voor economie, sociaal en energie te tonen.   

Het toekomstperspectief biedt de uitgangspunten voor een ontwikkelstrategie op stedelijk niveau waarin wordt aangegeven welke soort inbreiding en transformatie wáár mogelijk is. Daarbij wordt een adaptief keuzepad van verdichting en transformatie in Assen opgesteld dat een duurzaam alternatief biedt voor het huidige beleid.  

Dit afstudeerproject heeft de ambitie de noodzaak aan te tonen van een radicale omslag in de manier waarop steden, in dit geval Assen, kunnen en moéten worden ontwikkeld. Maar vooral laat het zien hoe de stad haar groei beter kan benutten door een symbiotische relatie met bodem en water te ontwikkelen en daarmee de stad leefbaarder en toekomstbestendiger te maken. Een stad waar beek, leem en stad versmelten! 

 

Afstudeerdatum: 27 mei 2024
Afstudeercommissie: Martin Aarts (mentor), Henk van Blerck, Marieke van der Heide
Toegevoegde leden t.b.v. het examen: Koen Hezemans, Huub Juurlink 

Terug naar lijst
Delen