Luc Spee

Luc Spee

Opleiding
Stedenbouw
Lichting
2015

De samensmelting: Verbinden, verdichten en verclusteren van Utrecht & de Uithof

De Uithof is een cluster van universiteiten gelegen aan de oostrand van Utrecht. De campus is begin jaren '50 ontstaan door een gebrek aan ruimte in de binnenstad. Er zijn slechts enkele gebouwen van de universiteit gevestigd in het centrum van Utrecht. Nog steeds groeit de Uithof: bedrijven vestigen zich en faculteiten worden verhuisd vanuit de stad. De Uithof is gegroeid tot 170 hectare, wat gelijk staat aan de grootte van de binnenstad.

De stad Utrecht heeft momenteel een woningbouwopgave van 40.000 woningen waarvan zij er 30.000 in vinexgebieden realiseert. Deze opgave is daarentegen juist een kans om nog meer binnenstedelijk te verdichten. Binnenstedelijk wonen wordt steeds populairder: bewoners vinden het prettig om dicht bij de binnenstad te wonen waar een hoge concentratie van voorzieningen en parken is.

Door het gebied Utrecht-Oost trekken dagelijks 50.000 studenten en 20.000 werknemers richting de Uithof. De Uithof heeft een zeer grote aantrekkingskracht en dat heeft gevolgen voor het autowegennet, openbaar vervoer en fietsnet. Doordat steeds meer faculteiten uit de stad naar de Uithof vertrekken verliest de campus zijn relatie met de stad.
Het mixen van universiteitstcampussen met de stad geeft een positief impuls aan de leefbaarheid in Utrecht Oost.

De doelstelling van dit project is dan ook het verweven van de stedelijke stad met de universiteitscampus in Utrecht Oost.

Om deze twee gebieden te verweven is er een nieuwe visie nodig op Utrecht Oost. Centraal daarin staat het verbinden, verdichten en verclusteren (campus functies verplaatsen richting stad), daarbij gebruikmakend van de rivier de Kromme Rijn.

Door strategische ingrepen in het profiel en programma wordt het landschap gekoppeld aan de verbinding stad - campus. Belangrijke middelen hierbij zijn het schuiven en toevoegen van programma, opheffen van barrieres, versmallen van het profiel en het aanpassen van het wegenstructuur.

Onderdeel van de strategie is een geleidelijke transformatie van een tussenzone naar een stedelijk gebied waarbij de sterke kwaliteiten van stad, campus en landschap benut worden.

Door het levendige interactiemilieu van de binnenstad uit te rollen over de route naar de Uithof en tegeliljkertijd het cluster Uithof te verlengen richting de stad ontstaat er in Utrecht Oost een verbinding van stedelijk niveau.
Samen met de meanderende Kromme Rijn is er een levendig gebied met een interessante mix van wonen, werken, studeren en vrije tijd ontstaan.

Afstudeercommissie: Pieter Jannink (mentor), Jos Gadet, Franz Ziegler. Toevoegde leden t.b.v. het examen: Ellen Marcusse, Jaap Brouwer.

Terug naar lijst
Delen