Examencommissie


De examencommissie (EC) vervult de toezichthoudende rol binnen de Academie van Bouwkunst. De EC is onafhankelijk en bewaakt de kwaliteit van toetsen en beoordelen in relatie tot de geformuleerde eindtermen van de opleiding. De EC speelt daarmee een belangrijke rol in de diploma-verlening. Studenten, docenten en werkveld moeten er immers op kunnen vertrouwen dat diploma's op zorgvuldige wijze zijn verleend.

De EC doet dit niet door zelf examens af te nemen, maar door examinatoren aan te wijzen, richtlijnen voor het afnemen van tentamens en examens op te stellen, fraude te bestrijden, de kwaliteit van toetsing te controleren en besluiten te nemen over ingediende bezwaren, vrijstellingen en persoonlijke studietrajecten. De Onderwijs- en examenregeling (OER) vormt de richtlijn voor besluitvorming door de EC, evenals de Studiegids, met daarin de eindtermen van de opleiding. Daarnaast geeft de EC gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die te maken hebben met de kwaliteit van de tentamens en examens.

Wanneer neem je contact op met de examencommissie?
Als alles goed verloopt, merk je als student niet veel van het werk van de examencommissie. Bij vragen of problemen met toetsing en beoordeling is het raadzaam om dit eerst te bespreken met de betreffende docent en/of het hoofd van de opleiding. En hoewel de examencommissie formeel beslist, loopt ook het aanvragen van vrijstellingen of een persoonlijk studietraject primair via het hoofd en de studieadviseur. Voor problemen met je studievoortgang kun je naar de studieadviseur gaan.

Als dit allemaal geen oplossing biedt, kun je overwegen contact op te nemen met de examencommissie:

  • Als je meent dat er iets mis is gegaan bij de totstandkoming van je beoordeling of je de beoordeling in twijfel trekt en overleg met de docent, examinator of hoofd van de opleiding hierover geen oplossing heeft gebracht;
  • Als je meent dat er iets niet correct is verlopen rond het verlenen van een vrijstelling of het vaststellen van een persoonlijk studietraject.

Je tekent dan bezwaar aan tegen de gang van zaken of de beslissing. De examencommissie zal onderzoeken of de procedures juist zijn gevolgd en of de OER naar behoren is toegepast. De uitspraak van de examencommissie kan ertoe leiden dat een procedure moet worden overgedaan.

Hoe neem je contact op met de examencommissie?
De examencommissie is bereikbaar via de secretaris van de examencommissie Irene Noordkamp: irene.noordkamp@ahk.nl.

Vermeld bij elk verzoek in ieder geval je naam, studentnummer, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Geef tevens aan welke opleiding je volgt en in welke fase je zit. Beschrijf je aanvraag, klacht of bezwaar zo helder mogelijk en baseer je daarbij op de regels uit de studiegids en de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Je ontvangt binnen 4 werkweken een reactie van de examencommissie.

Wie zitten er in de examencommissie?

  • Arjan Klok (voorzitter), stedenbouwkundige en hoofd van de opleiding Stedenbouw aan de Academie van Bouwkunst;
  • Peter Defesche (docent lid), gastdocent Architectuur aan de Academie van Bouwkunst;
  • Wim Voogt (docent lid), gastdocenten Landschapsarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst;
  • Nancy van Asseldonk (extern lid), docent informatiemanagement en studieleider in de bachelor van de Reinwardt Academie;
  • Irene Noordkamp, (ambtelijk secretaris) lid studiesecretariaat Academie van Bouwkunst.
Delen