Colofon


Auteurs- en beeldrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de AHK en de afzonderlijke auteurs/fotografen.

Beeldmateriaal
Johan Anthonius, Joost Bataille, Nik Berkouwer, Bob Bronshoff, Inge Hoogland, Jimmy on the Run, Jordi Huisman, Hans Krüse, Mark Kuipers, Teun Hermsen, Thomas Lenden, Jean van Lingen, Hanne Nijhuis, Christian Richters, Marlise Steeman, Andrea Stultiëns, Maarten Tromp, Hielke Zevenbergen.

Disclaimer
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De AHK is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Delen